DRUGIE POSIEDZENIE ZESPOŁU W MSWIA DOT. SPRAW PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu 22 maja 2019 roku odbyło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji drugie posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dot. pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Praca tego zespołu stanowi realizację zapisów Porozumienia podpisanego przez ZZPP i MSWiA w dniu 28 września 2019 roku. Biorącymi udział w posiedzeniu są przedstawiciele MSWiA, KGP i związków zawodowych. Na stałe w skład ww. zespołu weszły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Przewodnicząca KK Danuta HUS oraz Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL

W programie posiedzenia, które odbyło się w maju br. znalazły się nw. tematy:

1. Informacja o postępie prac przy procedowaniu projektu Rozporządzenia Prezesa Rady zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, który stanowi realizację przyznania szczególnych uprawnień członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych.

2. Propozycja działań w związku z podjęciem przez Szefa Służby Cywilnej prac nad uproszczeniem katalogu stanowisk w urzędach, w których funkcjonuje korpus służby cywilnej, ujętego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie określenia stanowiska urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 80 – z późn. zm.).

3. Omówienie zasad wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Policji funduszu premiowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 – z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1056 – z późn. zm.), a także zapisów zawartych w obowiązujących zakładowych regulaminach premiowania.

4. Informacja o postępach prac nad ustawą budżetową na 2020 roku
– niestety w dalszym ciągu brak jest decyzji Ministerstwa Finansów w zakresie określenia wielkości wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej na rok 2020.

5. Informacja o dyskryminowaniu płacowym członków korpusu służby cywilnej resortu spraw wewnętrznych w związku z planowanymi kolejnymi wzrostami wynagrodzeń służby cywilnej w Krajowej Administracji Skarbowej.

Prace nad wskazanymi tematami postępują, niemniej jednak wymagają dalszej kontynuacji, która zgodnie z deklaracjami wszystkich stron stanowiących skład Zespołu będą nadal kontynuowane na kolejnych posiedzeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *