ZESPÓŁ W KGP ROZPOCZĄŁ PRACE NAD OPRACOWANIEM ZASAD PODZIAŁU PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI PLANOWANYCH OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU

W trakcie posiedzenia zespołu powołanego Decyzją nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku w Warszawie omawiano m.in. możliwe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji mającej się odbyć od dnia 1 lipca 2019 roku.

W związku z tym, że kwota podwyżki obejmować będzie podwyższenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 250 zł na jeden etat kalkulacyjny, zawiera się w niej również wzrost tzw. wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń, tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, które stanowią łącznie około 5% funduszu wynagrodzeń pracowników, do rozdysponowania na regulacje indywidualnych wynagrodzeń pozostało 95,24% przyznanej kwoty podwyżki na 1 etat.

Wstępnie zespół ustalił, aby równa kwota wzrostu wynagrodzenia nie obejmowała dodatku za wieloletnią pracę, której średnia wysokość jest różna w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji. Oszacowano, że gwarantowana kwota podwyżki dla każdego pracownika powinna wynosić nie mniej niż 203,50 zł i zostanie powiększona o indywidualny wzrost dodatku z tytułu wysługi lat.
Kwota gwarantowana wyliczona została przy założeniu średniej wysługi lat na poziomie 17%.

Postanowiono, aby ogólne zasady podwyżki były zbieżne z zasadami obowiązującymi przy podwyżce realizowanej od 1 stycznia 2019 r., tj.:

– każdy pracownik zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie nie niższej niż 203,50 zł. Przekroczenie kwoty 203,50 zł wynikać będzie z zaokrąglenia wartości mnożnika kwoty bazowej oraz zaokrąglenia wartości procentowej premii regulaminowej,

– podwyżkami zostaną objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik,
– łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost dodatku z tytułu wysługi lat,

– w przypadku pracowników na stanowiskach nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń należy dokonać naliczeń w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem utrzymania kwotowej wysokości premii regulaminowej i ustaleniu dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

Z uwagi na różną wartość średniej wysługi lat w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji mogą wystąpić nieznaczne oszczędności wynikające z różnicy pomiędzy zaangażowanymi środkami na poszczególnych pracowników a zaplanowanym wzrostem funduszu płac na jeden etat kalkulacyjny. Aby efekt ten zminimalizować nadal będą prowadzone prace pozwalające doprecyzować rzeczywistą wartość średniej wysługi lat.

Podkreślamy, iż wskazane powyżej ustalenia są efektem prac zespołu powołanego Decyzją nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji. Na dzień dzisiejszy efekty pracy zespołu nie zostały przedstawione Panu Komendantowi Głównemu Policji ani też stronie ministerialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *