POMYSŁ ZZPP NA WZROST WYSOKOŚCI KWOTY GWARANTOWANEJ W PODWYŻKACH OD 1 LIPCA 2019 ROKU

W nawiązaniu komunikatu informującego o ustaleniach poczynionych na posiedzeniu zespołu powołanego Decyzją nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2019 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji na ręce gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA złożył postulat w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku,
o której mowa jest w § 1 pkt 1 Porozumienia z dnia 28 września 2018 roku zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a ZZPP. Zaproponowaliśmy przyjęcie poniższych zasad – odmiennych od ustanowionych na ww. posiedzeniu zespołu i opisanych w komunikacie umieszczonym na naszej stronie internetowej w dniu wczorajszym. Oto nowe zasady:

1. Ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń dla pracowników Policji od 1 lipca 2019 roku. Środki finansowe naliczono w wysokości 6 052 750,- zł miesięcznie przyjmując kwotę 250,- zł na 24 211 etatów kalkulacyjnych. Natomiast zawarty w powyższej kwocie wzrost tzw. wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń, tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, stanowi łącznie około 5% funduszu wynagrodzeń pracowników, tj. 288 226,19 zł.

2. Z uwagi na to, że od ponad roku wakat wśród stanowisk pracowników Policji przekracza 1 000 i ma tendencję rosnącą, proponujemy zaangażować będące do dyspozycji środki na podwyżkę wynagrodzenia dla zatrudnionych na dzień 1 lipca 2019 roku pracowników w wysokości około 260 zł na pełnozatrudnioną osobę. Proponujemy, aby gwarantowana kwota podwyżki dla pracownika Policji zatrudnionego na pełnym etacie wynosiła 213 zł (mnożnik kwoty bazowej 0,1111), przy uśrednionym współczynniku do wyliczenia dodatku z tytułu stażu pracy wynoszącym 16,3%.

3. Proponujemy, aby ogólne zasady podwyżki były zbieżne z zasadami obowiązującymi przy podwyżce realizowanej od 1 stycznia 2019 r., tj.:

– każdy pracownik zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie nie niższej niż 213 zł (wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,1111). Przekroczenie kwoty 213 zł wynikać będzie z zaokrąglenia wartości mnożnika kwoty bazowej oraz zaokrąglenia wartości procentowej premii regulaminowej,

– podwyżkami zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni na dzień 1 lipca br. przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik,

– łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost dodatku z tytułu wysługi lat,

– w przypadku pracowników na stanowiskach nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń należy dokonać naliczeń w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem utrzymania kwotowej wysokości premii regulaminowej i ustaleniu dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.


Powyższa propozycja naszej organizacji związkowej dot. podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku podwyższa wysokość kwoty gwarantowanej dla każdego zatrudnionego w Policji pracownika z wielkości 203,50 zł na ok. 213 zł. Kwota ta zostanie zwiększona o indywidualny wzrost dodatku z tytułu wysługi lat.

Naszym zdaniem propozycja ZZPP jest zgodna z oczekiwaniami pracowników Policji, których reprezentujemy. Zabezpieczanie środków na podwyżki na stanowiska wakujące nie jest więc intencją naszej organizacji związkowej. Reprezentujemy ludzi już pracujących, nie wakaty. Ponownie podkreślić należy, że pomimo fluktuacji kadr, ilość tych wakatów w każdym miesiącu od ponad roku nie była mniejsza niż 1000.

W oczekiwaniu na stanowisko Pana Komendanta Głównego Policji w przedmiotowej sprawie, wysłaliśmy nasz pomysł podziału podwyżek od lipca br. wszystkim pozostałym organizacjom związkowym zrzeszających pracowników Policji. Liczymy na wsparcie z ich strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *