Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Członków Związku Zawodowego Pracowników Policji województwa małopolskiego:

 1. Administratorem danych osobowych Członków ZZPP Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego jest Małopolski Zarząd Wojewódzki ZZPP, adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Artura Grottgera 50 , tel.: 18 442 45 23, e-mail: zzpp.zwkrakow@wp.pl (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Członków ZZPP województwa małopolskiego (dalej: „Związek”) dla potrzeb prowadzenia działalności związkowej na podstawie Statutu Związku Zawodowego Pracowników Policji (dalej: „Statut”) oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o związkach zawodowych.
 3. Administrator przetwarzać będzie tylko te dane Członków Związku, które są niezbędne dla realizacji ich uprawnień i obowiązków wynikających z przynależności do Związku a określonych w Statucie i obowiązujących przepisach prawa, w tym również dane konieczne dla potrącenia obowiązkowych składek członkowskich.
 4. Niepodanie niezbędnych danych osobowych wyklucza Członkostwo w Związku.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6, dane udostępnione Administratorowi przez Członków Związku będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie na potrzeby realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przynależności do Związku.
 6. Dane osobowe Członków Związku mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy obowiązujących przepisów prawa, jak również dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora, wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom systemów teleinformatycznych bądź podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne na rzecz Związku).
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub dłużej, gdy okaże się to konieczne dla dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami.
 8. Członkom Związku przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Członkowi Związku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane udostępnione przez Członków Związku nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 11. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Członków Związku do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 12. Administrator może pozyskiwać dobrowolne zgody Członków Związku na przetwarzanie danych osobowych, które nie są niezbędne dla realizacji celów wymienionych w powyższej informacji, w szczególności zgody na:
  a) udostępnienie Administratorowi danych kontaktowych Członka Związku (telefon, adres poczty elektronicznej),
  b) przekazanie danych osobowych Członka Związku, byłego Członka Związku lub uposażonego  ubezpieczycielom, w związku z dobrowolnym uczestnictwem w ubezpieczeniach grupowych,
 13. Pozyskanie zgód, o których mowa w pkt 12 następować będzie na podstawie odrębnych oświadczeń złożonych dobrowolnie przez Członka Związku, z jednoczesnym poinformowaniem Członka Związku o zakresie i celu przetwarzania takich danych oraz przysługujących Członkowi Związku prawach.