Informacja

Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie działa na terenie garnizonu małopolskiego od czerwca 2016 roku.  Działalnością organizacji kieruje Małopolski Zarząd Wojewódzki ZZPP, a na terenie poszczególnych jednostek utworzone Zarządy Terenowe ZZPP. Obecnie na terenie naszego garnizonu  Związek Zawodowy Pracowników Policji działa w jednostkach:

KWP Kraków, KMP Kraków, KMP Nowy Sącz, KMP Tarnów, KPP Bochnia, KPP Brzesko, KPP Chrzanów, KPP Dąbrowa Tarnowska, KPP Gorlice, KPP Kraków, KPP Limanowa, KPP Myślenice, KPP Nowy Targ, KPP Olkusz, KPP Oświęcim, KPP Proszowice oraz KPP Zakopane.

Zarząd Wojewódzki oraz Zarządy Terenowe ZZPP zgodnie z zapisami Statutu dążą
do osiągnięcia zamierzonych celów przez udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej
i materialnej członkom Związku, współdziałanie z kierownictwem służbowym jednostek, a także inicjowaniu i uzgadnianiu z kierownictwem różnych form regulacji płac oraz przyznawania nagród, wyróżnień oraz świadczeń socjalnych pracownikom Policji.

Decyzją Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego nasi członkowie mogą uzyskać pomoc finansową w formie zasiłków statutowych oraz dotacji dla poszczególnych zarządów terenowych, poparcia wniosku lub wystąpienia przez naszą organizację
o pomoc finansową przydzielaną z puli danej jednostki – Fundusz Socjalny lub
z Funduszu Prewencyjnego TUnŻ WARTA S.A. oraz PZU Życie S.A. Przedstawiciele naszej organizacji zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie biorą czynny udział w pracach Komisji Prewencyjnych przy rozpatrywaniu wniosków dot. przyznania pomocy finansowej z utworzonych funduszy prewencyjnych.

Ponadto od października 2022 r Małopolski Zarząd Wojewódzki jest stroną umowy ubezpieczeniowej oraz umowy prewencyjnej w ramach programu ubezpieczeniowego TUnŻ WARTA S.A. „Policja 2022”. Dzięki podpisanej umowie funkcjonariusze, pracownicy Policji, byli pracownicy – emeryci i renciści MSWiA a także członkowie ich rodzin mogą korzystać z kilku wariantów ubezpieczenia, a osoby ubezpieczone
w ramach programu „Policja 2022” również z Funduszu Prewencyjnego.

 Pomoc taka jest przyznawana w przypadku ponoszenia wydatków związanych
z leczeniem, długotrwałą chorobą  lub innych zdarzeń powodujących pogorszenie stanu zdrowia. Środki z tego funduszu mogą również służyć osobom ubezpieczonym do zadbania i poprawy swojej kondycji fizycznej. Członkom naszej organizacji przysługuje również prawo do „Zasiłku Statutowego” w przypadku przejścia
na emeryturę lub rentę, urodzenia dziecka lub zgonu najbliższego członka rodziny – współmałżonek, dziecko oraz rodzice. Wieloletni członkowie naszej organizacji przechodzący na emeryturę lub rentę są żegnani w uroczysty sposób wraz z podziękowaniem oraz upominkiem od naszej organizacji. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że członkowie naszej organizacji mają prawo korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, świadczonej przez Kancelarię Porad Prawnych i Doradztwa Prawnego. Przedmiotem pomocy prawnej jest udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, pism procesowych i urzędowych za wyjątkiem osobistej reprezentacji adwokackiej i radcowskiej.

Karty identyfikacyjne, uprawniające członków Związku do korzystania z pomocy prawnej można otrzymać w właściwym Zarządzie Terenowym ZZPP, działającym
w danej jednostce Policji lub bezpośrednio w Zarządzie Wojewódzkim ZZPP.

Zakres pomocy prawnej nie jest ograniczony jedynie do spraw wynikających ze stosunku pracy i obejmuje pomoc w innych życiowych sprawach np. majątkowych, rodzinnych, spadkowych oraz, alimentacyjnych.

Informujemy również, że członkowie naszej organizacji mogą korzystać z imiennych kart rabatowych uprawniających do tańszego zakupu paliw na stacjach Lotos, Bliska oraz Orlen. Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Policji korzystają na preferencyjnych warunkach z usług operatora sieci komórkowej T-Mobile oraz PLAY. Obecnie większość korzystających z tej usługi członków naszego Związku, a także członków ich rodzin, może bez limitów prowadzić rozmowy przez telefony komórkowe, stacjonarne, przesyłać wiadomości SMS i MMS zarówno w połączeniach krajowych jak i roamingu UE, a także korzystać z Internetu w telefonie.
Opłata miesięczna (abonament) dla członków naszego Związku wynosi od 7,00 zł (brutto) dla oferty T-Mobile do 15 zł dla oferty operatora PLAY. Należy również podkreślić, że osoby zainteresowane tą ofertą mogą zachować swój dotychczasowy numer i nie ma konieczności uruchamiania nowych numerów.

Mamy również w ofercie możliwość korzystania z Internetu mobilnego w wariantach limitowanych oraz nielimitowanych:
– abonament mies. od 7,50 zł za 40 GB do 25 zł za Internet nielimitowany.
– w ramach usługi limitowanej, Internet z limitowanym pakietem danych działa z pełną dostępną prędkością (LTE, HSDPA, WCDMA, EDGE), natomiast usługa Internetu bez limitu ilości danych w prędkości do 40 mb/s.
– po wykorzystaniu dostępnego limitu miesięcznego nie są generowane dodatkowe koszty,
– w każdym momencie trwania umowy dla usługi Internetu limitowanego można zwiększyć lub zmniejszyć pakiet danych,
– umowa jest zawarta na okres do końca grudnia 2024 r.

Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Policji, którzy chcą korzystać z usługi mobilnego Internetu a nie posiadają odpowiedniego urządzenia – modemu/rutera,
w razie potrzeby otrzymają go od nas bezpłatnie.

Dodatkowo dla członków naszej organizacji udostępniamy możliwość nabycia
w preferencyjnych cenach sprzętu elektronicznego – aparaty telefoniczne, routery, modemy, laptopy, tablety, smartwatche, itp.

Członkowie ZZPP otrzymują legitymacje członkowskie, które potwierdzają przynależność do naszej organizacji a także uprawniają do ulg i rabatów na usługi
i świadczenia oferowane przez firmy, z którymi zawarliśmy stosowne umowy.
Od dwóch lat członkowie naszej organizacji mogą nabyć vouchery uprawniające do zniżki 80% na pobyt w nadmorskich oraz górskim ośrodku (Cieplice) firmy Holiday Park & Resort (7 różnych lokalizacji). Pobyt siedmiodniowy w luksusowym apartamencie dla członka związku wynosi 749 zł (za 4 osoby) lub 799 zł za siedmiodniowy pobyt dla 9 osób w ekskluzywnym domku. Ceny ww. apartamentów oraz domków dla innych gości przy siedmiodniowym pobycie dostępne są w cenie od 2616 zł do 3816 zł.

Obecnie Małopolski Zarząd Wojewódzki ZZPP podpisał umowę z firmą Benefit Systems oferującą na naszym rynku karty MultiSport uprawniające do korzystania
bez ograniczeń z niemal 5000 obiektów sportowych na trenie całego kraju.
W przypadku zainteresowania naszą ofertę będzie można poszerzyć o usługę MultiLife.

Kończąc zaznaczamy, że członkami naszej organizacji mogą być pracownicy Policji oraz emeryci i renciści byli pracownicy Policji, a od ubiegłego roku również funkcjonariusze. Wysokość składek członkowskich jest ustalana przez Małopolski Zarząd Wojewódzki ZZPP i obecnie wynosi 0,5% wynagrodzenia zasadniczego, jednak nie więcej niż 12 zł miesięcznie. Zatem maksymalna składka członkowska wynosi tylko 12 zł. Pracownicy osiągający niższe dochody np. na cząstkowych etatach płacą składkę relatywnie niższą np. 3 lub 4 zł.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszej organizacji, gdyż najlepszym sposobem aby poprawić swoje warunki pracy jest zachęcenie jak największej ilości koleżanek i kolegów z pracy do przystąpienia do ZZPP. Im więcej członków Związku będzie w waszym miejscu pracy, tym większy wpływ będziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków. Na naszej stronie internetowej w zakładce „przystąp do ZZPP”  można pobrać wzór obowiązującej deklaracji członkowskiej.