KOLEJNY KROK DO USTALENIA ZASAD PODZIAŁU PODWYŻEK DLA PRACOWNIKÓW POLICJI OD 1.07.2019 ROKU

Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na ustalenie zasad podziału podwyżek dla pracowników Policji, które mają zostać przyznane od dnia 1 lipca br.

Przypominamy, że oczekiwany wzrost wynagrodzeń jest efektem pertraktacji prowadzonych z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dwie reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Policji: NSZZPP oraz ZZPP. To właśnie w dniu 28 września 2018 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, w którym w § 1 pkt 1 i 2 ujęte zostały zapisy gwarantujące podwyżkę wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości 250 zł na etat. Podwyżka ta jest dodatkowym wzrostem wynagrodzeń, niezależnym od podwyżki przyznanej od 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł na etat, wynikającej z ustawy tzw. „modernizacyjnej”.
W związku ze zbliżającą się datą 1 lipca br. zespół pod przewodnictwem dr Tomasza SZANKINA – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi, w skład którego wchodzą dwie przedstawicielki ZZPP opracował propozycję zasad podziału środków na przedmiotowe podwyżki.

W skrócie:

– każdy pracownik miał zostać objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie nie niższej niż 203,50 zł. Przekroczenie kwoty 203,50 zł wynikać będzie mogło z zaokrąglenia wartości mnożnika kwoty bazowej oraz zaokrąglenia wartości procentowej premii regulaminowej,

– podwyżkami mają zostać objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik,

– łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost dodatku z tytułu wysługi lat,

– w przypadku pracowników na stanowiskach nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń należy dokonać naliczeń w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem utrzymania kwotowej wysokości premii regulaminowej i ustaleniu dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

Na posiedzeniu Prezydium naszego związku, które odbyło się dnia 4 czerwca br. kierując się dobrem pracowników Policji opracowaliśmy inną – odmiennią od przedstawionej i uzgodnionej na ww. zespole, zasadę wyliczenia środków na indywidualny wzrost wynagrodzenia od 1 lipca br. Chroniąc interesy reprezentowanych przez nas pracowników Policji, nie zaś wakatów, których liczba, od ponad roku nie zeszła poniżej 1000 wyliczyliśmy, że po zabezpieczeniu środków na wzrost tzw. wydatków relacjonowanych wynikających z obowiązku przestrzegania dyscypliny budżetowej, na pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, można przeznaczyć na podwyżkę od 1 lipca br. kwotę około 213 złotych + indywidualna wysługa.

Przedstawiliśmy tę zasadę w formie postulatu Komendantowi Głównemu Policji.

Dodatkowo nasz pomysł rozesłaliśmy do pozostałych organizacji związkowych działających w Policji i zrzeszających pracowników z prośbą o poparcie i opinię. W odzewie na naszą prośbę i apel w dniu 18 czerwca br. wszystkie organizacje związkowe podpisały się pod wspólnym stanowiskiem do Pana Komendanta, w którym idąc za pomysłem naszego związku, kierowano się zasadą, że angażujemy środki na faktyczne zatrudnienie nie zaś na etaty.

Stanowisko wraz z podpisami wszystkich związków zrzeszających pracowników Policji do zapoznania się TUTAJ

Należy nadmienić, że w dniu 18 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, na którym zaprezentowano powyższe stanowisko. Pan Dariusz SMARŻEWSKI – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA, uczestniczący w posiedzeniu Zespołu, z dużą uwagą przyjął przedstawioną informację i wskazał, że zawarte w stanowisku organizacji związkowych założenia dotyczące sposobu wykorzystania środków na podwyżkę wynagrodzeń są zgodne z przepisami, lecz wymagają uzgodnienia ze stroną służbową.
W dniu dzisiejszym stanowisko związków zostało przedłożone Panu nadinsp. Dariuszowi AUGUSTYNIAKOWI – I Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Liczymy na przychylność kierownictwa Policji w tym temacie, choć zdajemy sobie sprawę z oporów Biura Finansów KGP, które zdecydowanie wolałoby pozostawić środki z wakatów w tzw. zapasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *